บริการของบริษัท

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจมากมาย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมอร์คิวรี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เมอร์คิวรี่ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มุ่งเน้นบริการต่อยอดธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ตรวจสอบความถูกต้องและปิดงบ โดยนักบัญชี และผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 22 ปี เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และกฎหมาย ให้กับบริษัทชั้นนำมากมายและยังบริการ ด้านการจัดการและบริหารระบบองค์กร การลงทุน การเงิน และเป็นนายหน้าด้านนิติกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ด้วยบริการหลักเดียวที่เราให้กับลูกค้านั่นก็คือความถูกต้องและตรงต่อเวลา อย่างเคร่งครัด 

  • บริกางานด้านบัญชี  ภาษี และประกันสังคม
  • ปิดบัญชีและตรวจสอบบัญชี (Audit Service)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และประกันสังคม
  • บริการจดจัดตั้ง จดทะเบียนบริษัททุกประเภท
arrow_upward Back to top